V. Struktura przychodów

 

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za lata 2021-2022 oraz I poł. 2023 r. (w zł)

Wyszczególnienie

2021

2022

I poł. 2023

Przychody z tyt. świadczenia usług programistycznych

0,00

0,00

731 707,32

Przychody z tyt. udzielenia licencji na korzystanie z praw majątkowych do assetów

0,00

0,00

150.000,00

Przychody ze sprzedaży gier, w tym:

200 574,25

33 893,27

0,00

SibirPunk RPG – gra fabularna

95.600,00

0,00

0,00

SibirPunk RPG – ekran do gry fabularnej

13.950,00

0,00

0,00

SibirPunk RPG – zestaw kolekcjonerski

91.024,25

6.480,82

0,00

SibirPunk RPG – zestaw dla Ukrainy

0,00

7.920,00

0,00

SibirPunk RPG – wersja francuska

0,00

18.764,80

0,00

SibirPunk RPG – sprzedaż plików elektronicznych DriveThruRPG

0,00

727,65

0,00

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

1 135 227,43

2 329 368,35

1 605 463,61

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

 1 335 801,68

2 363 261,62

2 487 299,78

Źródło: Emitent