VI. Wyniki finansowe

Wyszczególnienie

2021

2022

2023

(niezbadane)

Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z nimi

1 335 801,68

2 363 261,62

6 115 636,34

Zysk ze sprzedaży

-307 934,71

-95 173,35

2 474 890,60

 

Amortyzacja

17 000,00

17 000,03

35 666,67

Zysk (strata) z
działalności operacyjnej

-340 775,64

-95 368,43

2 474 824,74

Zysk (strata) netto

-341 811,74

-110 373,09

2 462 536,85

 

Aktywa trwałe

68 000,00

59 999,97

155 333,30

Aktywa obrotowe

2 347 578,75

4 008 841,72

7 590 167,21

Zapasy

1 102 721,64

3 424 983,81

6 806 049,40

Należności
krótkoterminowe

252 440,84

275 901,34

321 290,04

Środki pieniężne

989 456,79

307 308,75

454 597,08

 

Kapitał własny

2 202 688,26

4 792 315,17

7 254 852,02

Zobowiązania i
rezerwy

212 890,49

267 526,52

490 648,49

Zobowiązania krótkoterminowe

209 032,88

267 526,52

393 631,09

Suma bilansowa

2 415 578,75

5 059 841,69

7 745 500,51